Decyzja na zbieranie odpadów - zezwolenia i pozwolenia

Jak uzyskać decyzję na zbieranie odpadów?

Aby uzyskać decyzję na zbieranie odpadów należy do właściwego organu administracyjnego złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów. Wniosek powinien spełniać wymagania określone w ustawie o odpadach tzn. zawierać m.in. informacje na temat rodzaju odpadów przewidywanych do zbierania wraz z opisem metod zbierania, wskazaniem miejsca zbierania i sposobu magazynowania.

Wniosek powinien spełniać wymagania określone w ustawie o odpadach tzn. zawierać m.in. informacje na temat rodzaju odpadów przewidywanych do zbierania wraz z opisem metod zbierania, wskazaniem miejsca zbierania i sposobu magazynowania. We wniosku powinny zostać określone możliwości techniczne jakie powinien spełnić wnioskodawca aby organizować zbieranie odpadów zgodnie z wymaganiami ustawy a także wskazanie działań które będą podejmowane aby monitorować prowadzoną działalność.

WAŻNE!

Każde nowe przedsięwzięcie polegające na prowadzeniu punktu do zbierania lub przeładunku złomu czyli najczęściej nowozakładany skup złomu, będzie wymagał wykonania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, ponieważ działanie to wpisuje się w rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które klasyfikuje tą działalność jako mogącą potencjalnie oddziaływać na środowisko. Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, załącza się wówczas do wniosku na zbieranie odpadów. Więcej nt. procedury wykonania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz czasu niezbędnego na uzyskanie decyzji środowiskowej znajdziesz w zakładce Karta Informacyjna Przedsięwzięcia.

Działalność wymagająca uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów może być, na wniosek posiadacza odpadów, objęta jednym zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Czas niezbędny na uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów

Postępowanie administracyjne zajmuje ok 2 miesięcy.

Pozostałe obowiązki ciążące na zbierającym odpady

Zbierający odpady jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów, składania rocznego sprawozdania o gospodarowaniu odpadami.

Kiedy wymagane jest pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Wytwórca odpadów podlega pod konieczność uzyskania decyzji na wytwarzanie odpadów jeżeli posiada instalację w której wytwarza rocznie powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych lub/i powyżej 5000 ton odpadów innych niż niebezpieczne.

Zgodnie z prawem ochrony środowiska przez instalację rozumie się:

  1. stacjonarne urządzenie techniczne
  2. zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,
  3. budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję.

Fakt czy w danej firmie istnieje urządzenie które może być zakwalifikowane jako instalacja powinno się rozpatrywać indywidualnie w oparciu o powyższą definicję oraz wiedzę techniczną na temat urządzeń oraz rodzaju i ilości emisji do środowiska.

Jak uzyskać decyzję na wytwarzanie odpadów?

Aby uzyskać decyzję na wytwarzanie odpadów należy do właściwego organu administracyjnego złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Wniosek powinien spełniać wymagania określone w ustawie prawo ochrony środowiska oraz zawierać informacje na temat rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania wraz z ich składem chemicznym i właściwościami, ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania w skali roku, sposobów zapobiegania powstawania odpadów, wskazaniem miejsca magazynowania odpadów i sposobu w jaki będą magazynowane oraz dalszy sposób postępowania z wytworzonymi odpadami.

Wytwórca odpadów, który prowadzi zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów, może być zwolniony z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeżeli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Wówczas we wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględnia się odpowiednio wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów lub wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Czas niezbędny na uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Postępowanie administracyjne zajmuje ok 2 miesięcy.

Kto nie podlega pod konieczność uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów?

Jeżeli przedsiębiorca nie posiada instalacji, lub w instalacji wytwarza poniżej 1 tony odpadów niebezpiecznych i poniżej 5000 ton odpadów innych niż niebezpieczne wówczas nie ma obowiązku uzyskania decyzji na wytwarzanie odpadów.

Pozostałe obowiązki ciążące na wytwórcy odpadów w zakresie gospodarki odpadami

Wytwórca odpadów jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów, składania rocznego sprawozdania z ilości wytworzonych odpadów.

Jak uzyskać pozwolenie na przetwarzanie odpadów?

Aby uzyskać decyzję na przetwarzanie odpadów należy do własciwego organu administracyjnego złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Wniosek powinien spełniać wymagania określone w ustawie o odpadach i zawierać m.in. informacje o rodzajach odpadów przewidywanych do przetwarzania wraz ze wskazaniem miejsca przetwarzania odpadów, stosowanych metod przetwarzania odpadów, ilości odpadów poddawanych przetwarzaniu oraz ilości odpadów powstających w wyniku przetwarzania w skali roku. Istotne są również dane techniczne instalacji lub urządzenia do przetwarzania odpadów. Wniosek powinien również określać opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem. Do wniosku, o ile będzie to wymagane dołącza się, którą uzyskuje się w odrębnym postępowaniu administracyjnym (Raport OOŚ), przed złożeniem wniosku na przetwarzanie odpadów.

WAŻNE!

Zakazuje się przetwarzania odpadów poza instalacjami lub urządzeniami.

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające przetwarzanie odpadów są wydawane po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

Działalność wymagająca uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów może być, na wniosek posiadacza odpadów, objęta jednym zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Czas niezbędny na uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Postępowanie administracyjne zajmuje ok 2 miesięcy.

Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.