Ocena oddziaływania na środowisko - uzyskaj Decyzję Środowiskową dla planowanego przedsięwzięcia

Jak uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

Aby uzyskać decyzję środowiskową należy przygotować i złożyć we właściwym organie administracyjnym Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia /KIP/ lub Raport Oceny Oddziaływania Przedsięwzięcia na Środowisko /Raport/.

O rodzaju dokumentu, który powinien być złożony w celu uzyskania decyzji środowiskowej decyduje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839):

 1. mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - wymagające przygotowania Raportu
 2. mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - wymagające przygotowania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, oraz
 3. przypadki w których zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako przedsięwzięcia o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej.

Ważnym dla inwestora jest fakt, że właściwy organ administracyjny może ale nie musi, w trakcie postępowania administracyjnego, nałożyć na inwestora obowiązek złożenia Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko pomimo, że jego przedsięwzięcie wpisuje się w kategorię wymagającą przygotowania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.

Co powinien zawierać Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko?

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać, zgodnie z ustawą  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227), informacje określone w artykule 66 niniejszej ustawy.

Ogólnie można ująć jego zakres jak poniżej:

 1. opis planowanego przedsięwzięcia;
 2. opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko;
 3. opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 4. opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia, uwzględniający dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę naukową;
 5. opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego oddziaływania;
 6. określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i katastrofy naturalnej i budowlanej, na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych i oddziaływania istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko, a w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej, także wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
 7. uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu;
 8. opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko;
 9. opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, wraz z oceną ich skuteczności odpowiednio na etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia;
 10. jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;
 11. wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie drogi oraz przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie linii kolejowej lub lotniska użytku publicznego;
 12. przedstawienie zagadnień w formie graficznej;
 13. przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 14. analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;
 15. przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, oraz informacje o dostępnych wynikach innego monitoringu, które mogą mieć znaczenie dla ustalenia obowiązków w tym zakresie;
 16. wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;
 17. streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu;
 18. źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

Jakie dokumenty są wymagane do Raportu Oceny Oddziaływania na środowisko?

Każde przedsięwzięcie ze względu na swoją specyfikę oraz otaczające warunki, wymaga indywidualnego skompletowania dokumentów i informacji. Podstawowe dokumenty, które będą wymagane do sporzadzenia Raportu Oceny Oddziaływania Przedsięwzięcia na Środowisko wskazano poniżej. Są to dokumenty, które mogą być już w Państwa posiadaniu, jeżeli jednak nie - należy założyć dodatkowy czas, niezbędny na ich uzyskanie ze stosownych organów administracyjnych.

 1. Mapę ewidencyjną w skali 1:500 (oryginał) lub poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
 2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku (dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska);
 3. Wypis z rejestru gruntów, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (działki sąsiednie).

Szczegółowe informacje, dane, parametry dotyczące przedsięwzięcia, pozwalające na realizację prac związanych z opracowaniem Raportu Oceny Oddziaływania Przedsięwzięcia na Środowisko, uzgadniane są w kolejnym etapie współpracy.

Czas i procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Postępowanie administracyjne związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże się z realnym czasem ok 5-7 miesięcy. Ustawowo czas na wydanie decyzji wynosi do 2 miesiecy, nie jest jednak do tego czasu wliczony okres niezbędny na obowiązkowe opiniowanie Raportu Środowiskowego przez SANEPID i RDOŚ. Do wspomnianych 2 miesięcy, należy również doliczyć okres niezbędny na uzupełnienie informacji na wniosek urzędu, konsultacje społeczne. W związku z tym z ustawowych 2 miesięcy, postępowanie może przedłużyć się do ok 5-7 miesięcy jak wspomniano powyżej i jest to rzeczywisty czas z jakim powinien liczyc się inwestor uzyskując decyzję środowiskową, przy założeniu, że Raport Oceny Oddziaływania Przedsięwzięcia na Środowisko wykonuje rzetelny wykonawca, specjalizujący się w tego rodzaju opracowaniach.

Procedowanie administracyjne w celu uzyskania decyzji środowiskowej przebiega następująco:

 • Weryfikacja Raportu
 • Ustalenie stron postępowania
 • Przedłożenie Raportu do zaopiniowania przez SANEPID i RDOŚ oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 • Zapewnienie udziału społeczeństwa w konsultacjach społecznych
 • Zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się z dokumentacją
 • Wydanie decyzji środowiskowej

Cena uzyskania decyzji środowiskowej

Cena wykonania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia jak i Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko uzależniona jest od rodzaju i skali planowanej lub rozbudowywanej inwestycji, jej lokalizacji w rozumieniu terenów ochrony przyrody - innymi słowy jej wpływu na środowisko. Od tych czynników miedzy innymi zależy nakład pracy związany z rzetelnym wykonaniem wniosku.

Zapraszamy do kontaktu z nami, po wstępnej niezobowiązującej  rozmowie przygotujemy dla Państwa ofertę cenową.
Gwarantujemy pełną poufność nad udostępnionymi informacjami

Współpraca w kilku krokach

 • wskazujemy podstawę prawną do wykonania opracowania - ocena zasadności wykonania opracowania
 • kompletujemy informacje nt. planowanej inwestycji – audyt wstępny
 • udzielamy Państwu informacji zwrotnej nt. słabych i mocnych stron inwestycji
 • przygotowujemy RAPORT ŚRODOWISKOWY w stałym kontakcie z Państwem
 • składamy w Państwa imieniu wniosek w urzędzie na podstawie pełnomocnictwa do realizacji przedmiotowych usług
 • monitorujemy postęp prac administracyjnych nad Państwa sprawą, pozostajemy w stałym kontakcie z urzędnikami prowadzącymi postepowanie
 • uzupełniamy, o ile wymagane na wniosek urzędu, informacje nt. inwestycji
 • przekazujemy Państwu uzyskaną decyzję środowiskową
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.