Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Jakie informacje są wymagane do przygotowania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia?

Zgodnie z wymaganiami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Karta Informacyjna Przedsięwzięcia powinna zawierać podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, umożliwiające analizę kryteriów, o których mowa w ustawie, w szczególności dane o:

 

 1. rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
 2. powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
 3. rodzaju technologii,
 4. ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,
 5. przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
 6. rozwiązaniach chroniących środowisko, rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
 7. rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
 8. możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
 9. obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,
 10. wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej,
 11. przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia (...),
 12. ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,
 13. przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko,
 14. pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Dokumenty wymagane do przygotowania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia

Każde przedsięwzięcie ze względu na swoją specyfikę oraz otaczające warunki, wymaga indywidualnego skompletowania dokumentów i informacji. Podstawowe dokumenty, które będą wymagane do sporządzenia KIP wskazano poniżej. Są to dokumenty, które mogą być już w Państwa posiadaniu, jeżeli jednak nie - należy założyć dodatkowy czas, niezbędny na ich uzyskanie ze stosownych organów administracyjnych.

 • Mapę ewidencyjną w skali 1:500 (oryginał) lub poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku (dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska);
 • Wypis z rejestru gruntów, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów  i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (działki sąsiednie). 

Czas i procedura uzyskania decyzji środowiskowej w oparciu o KIP

Postępowanie administracyjne związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże się z realnym czasem ok 5-7 miesięcy. Ustawowo czas na wydanie decyzji wynosi do 2 miesięcy, nie jest jednak do tego czasu wliczony okres niezbędny na obowiązkowe opiniowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia przez SANEPID i RDOŚ.

Do czasu należy również doliczyć okres niezbędny na uzupełnienie informacji na wniosek urzędu, konsultacje społeczne, bądź w przypadku inwestycji mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, obowiązek wykonania na wniosek urzędu Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko. W związku z tym z ustawowych 2 miesięcy, postępowanie może przedłużyć się do ok 5-7 miesięcy jak wspomniano powyżej i jest to rzeczywisty czas z jakim powinien liczyć się inwestor uzyskując decyzję środowiskową, przy założeniu, że Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia wykonuje rzetelny wykonawca, specjalizujący się w tego rodzaju opracowaniach.

Procedowanie administracyjne w celu uzyskania decyzji środowiskowej przebiega następująco:

 • Weryfikacja Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia
 • Ustalenie stron postępowania
 • Przedłożenie Karty Informacyjnej do zaopiniowania przez SANEPID i RDOŚ
 • Wydanie postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na  środowisko lub o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko•
 • W przypadku braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko   - zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się z dokumentacją.
 • Wydanie decyzji
 • W przypadku obowiązku wykonania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: zawieszenie postepowania do czasu przedłożenia przez inwestora Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko
 • Przedłożenie Raportu do zaopiniowania przez SANEPID i RDOŚ
 • Zapewnienie udziału społeczeństwa w konsultacjach społecznych
 • Zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się z dokumentacją
 • Wydanie decyzji

Współpraca w kilku krokach

 • wskazujemy podstawę prawną do wykonania opracowania - ocena zasadności wykonania opracowania
 • kompletujemy informacje nt. planowanej inwestycji – audyt wstępny
 • udzielamy Państwu informacji zwrotnej nt. słabych i mocnych stron inwestycji
 • przygotowujemy wniosek – Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, pozostając w stałym kontakcie z Państwem
 • składamy w Państwa imieniu wniosek w urzędzie na podstawie pełnomocnictwa do realizacji przedmiotowych usług
 • monitorujemy postęp prac administracyjnych nad Państwa sprawą, pozostajemy w stałym kontakcie z urzędnikami prowadzącymi postepowanie
 • uzupełniamy, o ile wymagane na wniosek urzędu, informacje nt. inwestycji
 • przekazujemy Państwu uzyskaną decyzję środowiskową
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.