Decyzja Środowiskowa dla elektrowni fotowoltaicznej

Decyzja Środowiskowa dla elektrowni fotowoltaicznej

Jak uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla elektrowni fotowoltaicznej?

Inwestycje w OZE, a w szczególności fotowoltaika  stają się codziennością w zakresie pozyskiwania energii elektrycznej. Jednak przed przystąpieniem do budowy farmy fotowoltaicznej - bo tak również nazywamy omawianą w tym poradniku inwestycję  konieczne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W naszym poradniku omówimy proces uzyskiwania decyzji, wymagane dokumenty oraz poszczególne etapy postępowania administracyjnego

Planując budowę farmy fotowoltaicznej, nie każdy z nas wie jakie dokumenty należy przygotować lub czego będą wymagały od nas urzędy przed faktyczną realizacją inwestycji. W tym poradniku przybliżymy zagadnienia związane wyłącznie z ułamkiem procedur niezbędnych do finalizacji inwestycji - dokładnie, będziemy mówić o dokumentacji środowiskowej na podstawie której, właściwy organ administracyjny wydaje decyzję środowiskową wymaganą w niektórych przypadkach do wydania warunków zabudowy na określonej działce inwestycyjnej.

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia czy Ocena oddziaływania na środowisko - co nasz czeka przed budową farmy fotowoltaicznej?

Przeanalizujmy zatem, kiedy będziemy musieli zmierzyć się z kwestiami dokumentacji środowiskowej? Mówimy tu o konieczności wykonania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) lub/i Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) - na podstawie tych dokumentów właściwym organ administracyjny wyda nam decyzję środowiskową.

Planując budowę elektrowni fotowoltaicznej istotnym czynnikiem decydującym o tym czy będziemy musieli przejść procedury środowiskowe w celu uzyskania decyzji środowiskowej jest jej wielkość zabudowy wraz z terenami, które zostaną włączone do infrastruktury towarzyszącej dla tego rodzaju inwestycji. Wyróżnić tu należy dwa przypadki, które znajdziemy w Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2023 poz. 1724):

  • gdy powierzchnia zabudowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą jest nie mniejsza niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody (np. m.in. obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe etc.) lub
  • gdy powierzchnia zabudowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą jest nie mniejsza niż 2 ha na obszarach innych niż wymienione powyżej.

Jeżeli będziemy spełniali jeden z powyższych warunków wówczas będziemy musieli wykonać wyżej wspomnianą Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia lub/i Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko. Dlaczego posługujemy się określeniem "lub/i"? Ponieważ nasza inwestycja, jeżeli wpisuje się w jeden z powyższych warunków, podlega pod konieczność wykonania Karty Informacyjnej, która składana jest do organu rozpatrującego nasz wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej. Organ rozpatrujacy nasz wniosek decyduje, czy dla planowanej inwestycji złożona wraz z wnioskiem Karta Informacyjna Przedsięwzięcia będzie wystarczająca aby zakończyć postępowanie czy jednak zostaniemy wezwani do wykonania OOŚ.

Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko - konieczność wymagana do uzyskania decyzji środowiskowej dla farm 

Jeżeli zostaniemy wezwani do wykonania Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko dla planowanej elektrowni fotowoltaicznej, powinniśmy mieć na uwadze kilka istotnych kwestii. Dokumentacja taka jak raport, może zostać wykonania praktycznie w każdym czasie, jednak zawsze należy pamiętać o tym, że do raportu niezbędnym załącznikiem jest inwentaryzacja przyrodnicza. Jakiego rodzaju konsekwencje rodzi wyżej wspomniana konieczność opracowania inwentaryzacji przyrodniczej? Obowiązek ten determinuje nam termin przekazania kompletnej dokumentacji do właściwego organu administracyjnego rozpatrującego nasz raport OOŚ, ponieważ inwentaryzację przyrodniczą można wykonać wyłącznie w okresie od marca do października. Jest to okres, który zgodnie z metodyką pozwoli na szczegółową analizę środowiska przyrodniczego znajdującego się na działce inwestycyjnej i w jej buforze (terenach najbliżej położonych, sąsiadujących z planowaną inwestycją).

Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.