Zmiana ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

W październiku weszła w życie ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Jak czytamy w oficjalnych przekazach głównym celem wprowadzonych zmian jest usprawnienie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz usprawnienie przygotowania i realizacji inwestycji, w szczególności inwestycji liniowych w zakresie inwestycji drogowych, wodnych i przeciwpowodziowych. 

przykłady niektórych zmian:

  •  rozszerzenie katalogu inwestycji uznanych za „inwestycje strategiczne”
  • wprowadzenie, na początku postępowania, obowiązku przeprowadzenia analizy zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o ile został uchwalony 
  • możliwość przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a lokalizowanego na obszarach objętych formami ochrony przyrody (do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamiast karty informacyjnej przedsięwzięcia będzie składać się raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko)

więcej na:  (Dz.U. 2023 poz. 1890)

Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.